REGULAMIN KLUBU PRIME

1.Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu, jak również dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2.Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3.Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz markerów.

4.Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów określonych w pkt. 3 regulaminu, przedmioty te będą odebrane przez pracownika ochrony i przekazane uprawnionym organom. Goście wchodzący do Klubu są obowiązani do okazania selekcjonerowi bądź pracownikowi ochrony zawartości wnoszonych do Klubu toreb.

5.Do Klubu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, wulgarnie, niekulturalnie lub w sposób niebezpieczny dla innych, a także osoby posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu do lokalu.
Powyższe dotyczy również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, vouchery lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.

6.Do Klubu mają wstęp jedynie osoby powyżej 21-go roku życia (Panie) oraz 23-lata (Panowie), posiadające ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość. Pracownik ochrony i/lub selekcji ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Osoby odmawiające okazania dowodu tożsamości nie będą wpuszczane do Klubu, zwłaszcza jeśli pracownik Klubu poweźmie wątpliwość odnośnie pełnoletności Gościa. Pierwszeństwo wejścia do Klubu Prime mają posiadacze zaproszeń, voucherów, kart klubowych oraz goście z wcześniej potwierdzoną rezerwacją miejsca.

7.O wejściu osób do klubu decyduje selekcjoner/ka, która ma prawo odmówić wejścia do lokalu każdemu z gości, który to nie spełnia wymogów przewidzianych niniejszym regulaminem.

8.Pracownicy ochrony oraz selekcja klubu mają prawo zaniechać podania przyczyny, dla którego osoba trzecia nie została wpuszczona do lokalu.

9.Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku braku miejsca w klubie, selekcja i/lub ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.

10.Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

11.Godzina zamknięcia klubu ustalana jest przez kierownictwo, stosownie do okoliczności.

12.Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim postępowaniem regulamin klubu oraz przyjęte normy zachowania będą wypraszane z lokalu.

13.Na terenie Klubu zakazuje się:
– wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla gości Klubu,
– rzucania wszelkimi przedmiotami,
– sprzedawania, reklamowania, akwizycji, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Klubu.
Zakazane jest również spożywanie na terenie Klubu przez Gości własnego alkoholu oraz żywności.
W sytuacji w której obsługa lokalu zauważy, iż Goście nie stosują się do w/w postanowienia regulaminu, po słownym upomnieniu, Goście obowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Klubu.

14.W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, przestępstwa lub jakiegokolwiek niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo dokonać zatrzymania sprawcy i niezwłocznie przekazać go Policji.

15.W przypadku wyrządzenia szkód materialnych na terenie Klubu, pracownik Klubu jest uprawniony oraz obowiązany do wezwania Policji. Jednakże, w sytuacji w której sprawca zniszczenia oświadczy, iż ponosi on odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia, wówczas pracownik Klubu może odstąpić od wzywania Policji. Sprawca zdarzenia jest obowiązany do wypełnienia przedłożonego przez pracownika klubu oświadczenia odnośnie zniszczonego mienia wraz z podaniem szczegółowych danych umożliwiających jego identyfikację.

16.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, telefony, inny sprzęt elektroniczny, pieniądze, biżuteria itp.)

17.Wyłączny dowód pozostawienia rzeczy w szatni stanowi numerek, a wydanie rzeczy następuje wyłącznie za jego okazaniem.

18.W przypadku zgubienia numerka, wydanie rzeczy następuje dopiero po:
a) szczegółowym opisaniu cech charakterystycznych rzeczy, przez osobę żądającą jej wydania (a nie jej wskazaniu)
b) pobraniu opłaty za zgubienie numerka,
c) sporządzeniu pisemnego raportu z wydania rzeczy bez zwrotu numerka („Oświadczenie w przedmiocie odbioru okryć wierzchnich i rzeczy pozostawionych w szatni”), zawierającego czas wydania, dane osobowe świadka, pracownika Klubu obsługującego szatnię, osoby żądającej wydania rzeczy, z uwzględnieniem informacji o dokumentach potwierdzających ich tożsamość,
d) jeżeli gość nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie rzeczy pozostawionej w szatni, odbiór następuje dopiero po zakończeniu imprezy i zamknięciu Klubu (kiedy wszystkie pozostałe rzeczy zostaną odebrane przez gości Klubu posiadających numerki) lub w innym wyznaczonym przez Menadżera terminie oraz po spisaniu stosownego protokołu.

19.Za zgubiony lub zniszczony numerek z szatni pobierana jest opłata w wysokości 20zł.

20.Pracownicy szatni obsługują w pierwszej kolejności osoby posiadające przy sobie numerek do szatni.

21.Okrycie wierzchnie pozostawione w szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia.
W przeciwnym wypadku Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem rzeczy i jej przechowywaniem. Nadto, rękawiczki, czapki, szale itp. należy starannie schować i zabezpieczyć przed wypadaniem z okrycia. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe elementy garderoby pozostawione w okryciach wierzchnich.

22.Klub odpowiada za okrycia wierzchnie do wysokości kwoty 200 zł niezależnie od ich wartości.

23.Nieodebrane rzeczy z szatni po upływie 30 dni przekazywane są do kontenerów na ubrania.

24.W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących.
a) osoby przebywające na salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
b) goście klubu dobrowolnie wyrażają zgodę na przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.

25.Osoby biorące udział w imprezie równocześnie dobrowolnie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez klub Prime dla celów marketingowych – m.in. na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

26.Ponadto, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 ust. 2 pkt. 2), rozpowszechnianie fotografii, na której wizerunek osoby stanowi jedynie szczgół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna – nie wymaga uzyskania zgody takiej osoby.
Jednakże, Gość Klubu ma prawo do złożenia wniosku z prośbą o usunięcie określonej fotografii zamieszczonej na stronie internetowej lub portalu Facebook, który to wniosek zostanie niezwłocznie rozpoznany przez władze klubu. Jednocześnie, złożony wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, jeśli dotyczyć będzie bliżej nieokreślonej liczby fotografii, bądź zawierać będzie zwroty ogólne, niepozwalające na jednoznaczne rozpoznanie prośby bądź odnosić będzie się do fotografi na której znajduje się więcej niż 10 osób.

27.Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią „Oświadczenie w przedmiocie udostępniania monitoringu”, „Oświadczenie w przedmiocie odbioru okryć wierzchnich i rzeczy pozostawionych w szatni”, a także „Oświadczenie w przedmiocie zapłaty za zamówiony towar”.

28.W przypadku złożenia i odebrania zamówienia przez gościa Klubu, który następnie (niezależnie od przyczyny) nie jest w stanie dokonać zapłaty należności i jednocześnie odmawia podpisania „Oświadczenia w przedmiocie zapłaty za zamówiony towar”, kierownictwo Klubu podejmie odpowiednie kroki prawne, w szczególności skontaktuje się z Policją.

28.W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje właściciel lokalu lub manager.

29.Rezerwacje – Ogólne Warunki Rezerwacja miejsc siedzących jest równoznaczna z akceptacją Ogólnych Warunków Rezerwacji. Rezerwacja miejsc siedzących w Klubie Prime jest płatna (wejście do klubu jest płatne osobno w kasie biletowej i nie wlicza się do kosztów rezerwacji).

Całość ustalonej kwoty jest do wykorzystania na barze podczas imprezy, na którą została dokonana rezerwacja. Niewykorzystana kwota z rezerwacji nie podlega zwrotowi.

Rezerwacje są przyjmowane w systemie rezerwacji online: http://www.primeklub.pl/rezerwacje/

Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty ustalonej kwoty na wskazany numer rachunku
bankowego lub osobiście. W przypadku braku wpłaty, lożę należy odebrać do godziny 00:00 w dniu imprezy (o ile podczas rozmowy telefonicznej nie pojawiły się inne ustalenia).
Zaliczkowane rezerwacje loży należy odebrać do godziny 00:00. W przypadku nie odebrania loży do wyznaczonej godziny wpłacona zaliczka przepada, a rezerwacja traci ważność.

30. Rezygnacja z rezerwacji
W przypadku rezygnacji z rezerwacji, która została już opłacona, Klub Prime zastrzega sobie
prawo do:
Pobrania 5% wpłaconej kwoty, jeśli rezerwacja została anulowana od 3 do 7 dni przed
planowaną imprezą, jednak kwota ta nie może stanowić więcej niż 100 zł
Pobrania 10% wpłaconej kwoty, jeśli rezerwacja została anulowana od 2 dni do dnia
planowanej imprezy do godz. 15:00, jednak kwota ta nie może stanowić więcej niż 150 zł
Pobrania 100% kwoty, przeznaczonej na zamówiony catering, za który Klub Prime będzie
zobowiązany dokonać zapłaty zewnętrznej firmie cateringowej
Pobrania 100% wpłaconej kwoty, w przypadku braku powiadomienia przed imprezą
o rezygnacji z rezerwowanej loży do godz. 15:00. Anulować rezerwację można jedynie poprzez e-mail biuro@klubprime.pl” z zastrzeżeniem, że dokładna data i godzina otrzymania wiadomości będzie podstawą do weryfikacji pobieranych kwot.

31. Wstęp do klubu jest płatny. Kwota za wstęp jest ustalana indywidualnie dla każdej imprezy. Wyjście z klubu i ponowne wejście wiąże się z koniecznością ponownej opłaty za wstęp ze względu na obostrzenia sanitarne dotyczące COVID-19.