REGULAMIN KLUBU PRIME

NOWE MEDIA Katowice Sp. z o.o.
ul. Mieleckiego 10, 40-013 Katowice
NIP: 9542747208

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu, jak również dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 1. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz markerów.
 1. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów określonych w pkt. 3 regulaminu, przedmioty te będą odebrane przez pracownika ochrony i przekazane uprawnionym organom. Goście wchodzący do Klubu są obowiązani do okazania selekcjonerowi bądź pracownikowi ochrony zawartości wnoszonych do Klubu toreb.
 1. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, wulgarnie, niekulturalnie lub w sposób niebezpieczny dla innych, a także osoby posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu do lokalu. Powyższe dotyczy również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, vouchery lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.
 1. Do Klubu mają wstęp jedynie osoby powyżej 21-go roku życia (Panie) oraz 23-lata (Panowie), posiadające ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość. Pracownik ochrony i/lub selekcji ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Osoby odmawiające okazania dowodu tożsamości nie będą wpuszczane do Klubu, zwłaszcza jeśli pracownik Klubu poweźmie wątpliwość odnośnie pełnoletności Gościa. Pierwszeństwo wejścia do Klubu mają posiadacze zaproszeń, voucherów, kart klubowych oraz goście z wcześniej potwierdzoną rezerwacją miejsca. 
 1. O wejściu osób do klubu decyduje selekcjoner/ka, która ma prawo odmówić wejścia do lokalu każdemu z gości, który to nie spełnia wymogów przewidzianych niniejszym regulaminem.
 1. Pracownicy ochrony oraz selekcja klubu mają prawo zaniechać podania przyczyny, dla którego osoba trzecia nie została wpuszczona do lokalu.
 1. Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku braku miejsca w klubie, selekcja i/lub ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.  
 1. Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 1. Godzina zamknięcia klubu ustalana jest przez kierownictwo, stosownie do okoliczności.
 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim postępowaniem regulamin klubu oraz przyjęte normy zachowania będą wypraszane z lokalu.  
 1. Na terenie Klubu zakazuje się:
  • Fotografowania sprzętem profesjonalnym oraz rejestracji audiowizualnej imprezy bez zgody Klubu lub bez wcześniejszej autoryzacji;
  • wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla gości Klubu,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Klubu,
  • naklejania nalepek na terenie Klubu oraz malowania po ścianach,
  • niszczenia mienia lub działań mogących prowadzić do niszczenia mienia infrastruktury towarzyszącej, w tym zakładania nóg na stoły, loże, oparcia itp., a także przysypiania,
  • spożywania na terenie Klubu przez Gości własnego alkoholu oraz żywności.
 1. W sytuacji w której obsługa lokalu zauważy, iż Goście nie stosują się do w/w postanowienia regulaminu, po słownym upomnieniu, Goście obowiązani są do natychmiastowego opuszczenia Klubu.  
 1. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, przestępstwa lub jakiegokolwiek niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo dokonać zatrzymania sprawcy i niezwłocznie przekazać go Policji.
 1. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych na terenie Klubu, pracownik Klubu jest uprawniony oraz obowiązany do wezwania Policji. Jednakże, w sytuacji w której sprawca zniszczenia oświadczy, iż ponosi on odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia, wówczas pracownik Klubu może odstąpić od wzywania Policji. Sprawca zdarzenia jest obowiązany do wypełnienia przedłożonego przez pracownika klubu oświadczenia odnośnie zniszczonego mienia wraz z podaniem szczegółowych danych umożliwiających jego identyfikację.  
 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, telefony, inny sprzęt elektroniczny, pieniądze, biżuteria itp.)
 1. Wyłączny dowód pozostawienia rzeczy w szatni stanowi numerek, a wydanie rzeczy następuje wyłącznie za jego okazaniem.  
 1. W przypadku zgubienia numerka, wydanie rzeczy następuje dopiero po:
  • szczegółowym opisaniu cech charakterystycznych rzeczy, przez osobę żądającą jej wydania (a nie jej wskazaniu)
  • pobraniu opłaty za zgubienie numerka,
  • sporządzeniu pisemnego raportu z wydania rzeczy bez zwrotu numerka („Oświadczenie w przedmiocie odbioru okryć wierzchnich i rzeczy pozostawionych w szatni”), zawierającego czas wydania, dane osobowe świadka, pracownika Klubu obsługującego szatnię, osoby żądającej wydania rzeczy, z uwzględnieniem informacji o dokumentach potwierdzających ich tożsamość,
  • jeżeli gość nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie rzeczy pozostawionej w szatni, odbiór następuje dopiero po zakończeniu imprezy i zamknięciu Klubu (kiedy wszystkie pozostałe rzeczy zostaną odebrane przez gości Klubu posiadających numerki) lub w innym wyznaczonym przez Menadżera terminie oraz po spisaniu stosownego protokołu.
 1. Za zgubiony lub zniszczony numerek z szatni pobierana jest opłata w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych i zero groszy).
 1. Pracownicy szatni obsługują w pierwszej kolejności osoby posiadające przy sobie numerek do szatni.
 1. Okrycie wierzchnie pozostawione w szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia. W przeciwnym wypadku, Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem rzeczy i jej przechowywaniem. Nadto, rękawiczki, czapki, szale itp. należy starannie schować i zabezpieczyć przed wypadaniem z okrycia. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe elementy garderoby pozostawione w okryciach wierzchnich.
 1. Klub odpowiada za okrycia wierzchnie do wysokości kwoty 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych i zero groszy) niezależnie od ich wartości. 
 1. Nieodebrane rzeczy z szatni po upływie 30 dni (słownie: trzydzieści) przekazywane są do kontenerów na ubrania. 
 1. Szatnia dla klientów klubu jest obowiązkowa oraz bezpłatna.
 1. W klubie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących oraz obszaru Patio, a nadto:
  • osoby przebywające w miejscach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu,
  • goście klubu dobrowolnie wyrażają zgodę na przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.
 1. Osoby biorące udział w imprezie równocześnie dobrowolnie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez klub dla celów marketingowych – m.in. na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok, Douyin, YouTube, Snapchat, Twitter, Pinterest oraz na stronie internetowej Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.  
 1. Ponadto, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 ust. 2 pkt. 2), rozpowszechnianie fotografii, na której wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna – nie wymaga uzyskania zgody takiej osoby. Jednakże, Gość Klubu ma prawo do złożenia wniosku z prośbą o usunięcie określonej fotografii zamieszczonej na stronie internetowej lub portalach społecznościowych wymienionych w punkcie 27 regulaminu, który to wniosek zostanie niezwłocznie rozpoznany przez władze klubu. Jednocześnie, złożony wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, jeśli dotyczyć będzie bliżej nieokreślonej liczby fotografii, bądź zawierać będzie zwroty ogólne, niepozwalające na jednoznaczne rozpoznanie prośby bądź odnosić będzie się do fotografii na której znajduje się więcej niż 10 osób. Przekazanie wniosku musi nastąpić na adres mailowy: biuro@klubprime.pl.
 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią „Oświadczenie w przedmiocie udostępniania monitoringu”, „Oświadczenie w przedmiocie odbioru okryć wierzchnich i rzeczy pozostawionych w szatni”, a także „Oświadczenie w przedmiocie zapłaty za zamówiony towar”.  
 1. W przypadku złożenia i odebrania zamówienia przez gościa Klubu, który następnie (niezależnie od przyczyny) nie jest w stanie dokonać zapłaty należności i jednocześnie odmawia podpisania „Oświadczenia w przedmiocie zapłaty za zamówiony towar”, kierownictwo Klubu podejmie odpowiednie kroki prawne, w szczególności skontaktuje się z Policją.
 1. Rezerwacja miejsc siedzących w Klubie jest płatna (wejście do klubu może być płatne osobno w kasie biletowej i nie wlicza się do kosztów rezerwacji).
 1. Rezerwacje są przyjmowane w systemie rezerwacji online: https://klubprime.pl/. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie płatności ustalonej kwoty poprzez system rezerwacyjny w trakcie składania rezerwacji. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu płatności poprzez system płatności, podczas procesu rezerwacji.
 1. Klub świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji loży on-line za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24: https://www.przelewy24.pl/
 1. Rezerwacji w serwisie https://klubprime.pl/ dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.
 1. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). 
 1. System generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail.
 1. Cennik rezerwacji dostępny jest podczas dokonywania rezerwacji przy wyborze loży na stronie https://klubprime.pl/. Cennik może ulegać zmianie w przypadku imprez tematycznych, co każdorazowo podawane będzie na stronie klubu.
 1. Rezerwacja loży (w tym opłata) dokonywana jest poprzez system rezerwacji on-line dostępny na stronie internetowej klubu. W miarę wolnych miejsc możliwa jest również rezerwacja loży na miejscu, w dniu imprezy.
 1. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu.
 1. Opłacone rezerwacje loży należy odebrać do godziny 23:59 w dniu imprezy. W przypadku nieodebrania loży do wyznaczonej godziny opłata za rezerwację przepada, a rezerwacja traci ważność.
 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, która została już opłacona, Klub zastrzega sobie prawo do:
  – Pobrania 20% wpłaconej kwoty, jeśli rezerwacja została anulowana do 7 dni przed planowaną imprezą,
  – Pobrania 50% wpłaconej kwoty, jeśli rezerwacja została anulowana w terminie krótszym niż 7 dni od dnia planowanej imprezy,
  – Pobrania 100% kwoty, przeznaczonej na zamówiony catering, za który Klub będzie zobowiązany dokonać zapłaty zewnętrznej firmie cateringowej,
  – Pobrania 100% wpłaconej kwoty, w przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z rezerwowanej loży na 24 godziny przed imprezą.
 1. Anulować rezerwację można jedynie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@klubprime.pl z zastrzeżeniem, że dokładna data i godzina otrzymania wiadomości będzie podstawą do weryfikacji pobieranych kwot.  
 1. Reklamacji rezerwacji można dokonywać poprzez wiadomość e-mail na adres klubu: biuro@klubprime.pl. 
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości na właściwy adres email.
 1. Osoba dokonująca rezerwacji ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, art. 27.
 1. Wstęp do klubu jest płatny. Kwota za wstęp jest ustalana indywidualnie dla każdej imprezy. Wyjście z klubu i ponowne wejście wiążą się z koniecznością ponownej opłaty za wstęp, chyba że osoba powracająca do klubu może zostać zidentyfikowana na podstawie wcześniej otrzymanej opaski potwierdzającej wniesienie opłaty za wstęp.
 1. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje właściciel lokalu lub manager.

Katowice, 28-11-2023 roku.